top of page

GDPR - Adatkezelési tájékoztató

GDPR - Adatkezelési tájékoztató
A weboldal megtekintésével Ön elfogadja az ezen az oldalon meghatározott feltételeket. Kérjük, hogy ne látogassa weboldalunkat, ha ezekkel a feltételekkel nem ért egyet.

1. BEVEZETÉS
Beleznay Diána (székhelye: 1148 Budapest, Egressy út 73c  VII.lcsh 2/7. ) a honlapon nyújtott szolgáltatásai során adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.
A honlap szolgálatatásait igénybe vevő felhasználó személyes adatait Beleznay Diána (szolgáltató) kezeli. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapon nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak és eme adatkezelési tájékoztatóban támasztott követelményeknek.
A szolgáltató fenntartja magának a jogot a honlapján elhelyezett Adatkezelési Tájékoztató megváltoztatására.
Az Adatkezelési Tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:
•    Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
•    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
•    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Infotv.);
•    a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
1.1. Adatkezelő adatai
Beleznay Diána
Székhely: 1148 Budapest, Egressy út 73c  VII.lcsh 2/7.
E-mail: beleznay.diana@gmail.com
 Telefon: +36202819317, +36705217073
Honlap:  

2. AZ ADATVÉDELEM ALAPFOGALMAI
2.1. Személyes adat:
Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
2.2. Hozzájárulás:
Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
2.3. Tiltakozás:
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
2.4. Adatkezelő:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nemrendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
2.5. Adatkezelés:
Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése is;
2.6. Adattovábbítás:
Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
2.7. Nyilvánosságra hozatal:
Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
2.8 Adattörlés:
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
2.9. Adatzárolás:
Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
2.10. Adatmegsemmisítés:
Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
2.11. Adatfeldolgozás:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
2.12. Adatfeldolgozó:
Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is - személyes adatok feldolgozását végzi;
2.13. Harmadik személy:
Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
2.14. EGT-állam:
Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
2.15. Harmadik ország:
Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. ADATVÉDELMI ALAPELVEK
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatokat törölni kell.
Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárult, vagy törvény, törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
Az adatok felvételének és annak kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell az adatkezelés célját, valamint azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt.
Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
Az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
Az adatkezelő köteles a személyes adatokat ésszerű biztonsági intézkedésekkel védeni az olyan kockázati tényezőkkel szemben, mint az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, törlése vagy megsemmisítése.

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
A szolgáltató adatkezelése a felhasználó hozzájárulásán alapszik.
4.1 A regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
4.1.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Weboldalunkon regisztráció nem szükséges, tehát csak egy megrendelői adatlapot tölt ki a látogató amennyiben a weboldalunkon történő megrendelés mellett dönt.
•        Név / Cégnév: az ügyfél neve
•        Adószám: számla kiállításához szükséges
•        Telefonszám: a szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja
•        E-mail cím: a szolgáltató és az Ön közötti kapcsolattartás célját szolgálja
Rendelés leadással hozzájárulok a magadott e-mail címemre történő elektronikus számla fogadásához.
4.1.2 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása.
4.1.3 Az adatkezelés időtartama
Cégünk a személyes adatokat a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A hozzájárulását az beleznay.diana@gmail.com e-mail címre küldött levelében bármikor visszavonhatja.
4.2 A honlapunkon elhelyezett sütikkel (cookie) kapcsolatos adatkezelés -
4.2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Azzal, hogy meglátogatja a szolgáltató honlapját, vagy ennek valamelyik aloldalát, és az oldal tartalmát böngészi, elfogadja az alábbi feltételeket, még akkor is, ha nem regisztrált felhasználó.
A szolgáltató egyes szolgáltatásai egyedi azonosítókat, úgynevezett cookie-kat helyeznek el a felhasználók számítógépén. Ezek kizárólag a látogató aktuális munkamenetének azonosítására, az annak során megadott adatok tárolására, az adatvesztés megakadályozására, a Google Analytics használatával a felhasználói szokások anonim módon történő elemzésére terjed ki. Ilyen adat lehet a látogató IP címe, látogatás időpontja és időtartama, felkeresett oldalak, böngésző típusa, operációs rendszer, stb. Ezek az adatok tárolásra kerülnek, amiket bizalmasan kezelünk, és kizárólag csak a honlap továbbfejlesztéséhez, statisztika készítéséhez használjuk fel. Amennyiben a cookie-k (sütik) használatához nem járul hozzá, weboldalunk termék keresési, megjelenítési és megrendelési rendszere működésképtelenné válhat az Ön készülékén!
4.2.2 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a felhasználó hozzájárulása. A cookie-k használatát a látogató a kezdőlapon megjelenő felugró ablak segítségével, az „Elfogadom” gombra kattintva hagyhatja jóvá.
4.2.3 Az adatkezelés időtartama
Egy cookie élettartama a honlap elhagyásának időpontjáig tart.
4.2.4 Az látogató cookie adatkezeléssel kapcsolatos joga
A látogató böngészőjében lehetőség van bármikor a cookie törlésre.
4.3 Hírlevél
A szolgáltató nem küld hírlevelet.
4.3.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Név, Adószám, telefonszám, email abból a célból, hogy a megrendelés teljesíthető legyen.
4.3.2 Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a megadott elérhetőségein (e-mail) megkeresse.
4.3.3 Az adatkezelés időtartama
Cégünk a személyes adatokat az Ön visszavonásáig őrzi meg.
Postai úton és e-mail címen is kérheti személyes adatainak törlését.
4.3.4 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.
5. Adatbiztonsági intézkedések:
A szolgáltató az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az „Európai Parlament 2016/679 Rendelete” és „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” előírásait szem előtt tartva jár el.
6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
6.1 A tájékoztatás kéréshez való jog
Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy a szolgáltató tájékoztassa:
- milyen személyes adatait,
- milyen jogalapon,
- milyen adatkezelési cél miatt,
- milyen forrásból,
- mennyi ideig kezeli,
- a szolgáltató kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
Az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesítjük.
6.2 A helyesbítéshez való jog
Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a szolgáltató módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét). A szolgáltató a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
6.3 A törléshez való jog
Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a szolgáltatótól a személyes adatainak a törlését. Kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
6.4 A zároláshoz való jog
Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a Hatóság zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a beadványát a szolgáltató jogellenesen kezelte, azonban az Ön által kezdeményezet hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a beadványát a szolgáltató ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a szolgáltató tovább tárolja a személyes adatot (például az Ön beadványát), ezt követően törli az adatokat.
6.5 A tiltakozáshoz való jog
Az Ön által megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a szolgáltató a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a szolgáltató hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a szolgáltató kizárólag jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.
7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége
7.1 Bírósági eljárás kezdeményezése
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a szolgáltató ellen.
A Szolgáltató az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatkezelő nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
7.2 Jogorvoslati lehetőséggel, panasz
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
Telefon: +36 1 391 1400
Telefax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu


SÜTI KEZELÉS / SZABÁLYZAT

Mi is az a cookie, más néven süti?
A süti, a kiszolgáló által meghatározott adatokat hordozó információcsomag, amit a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző a szervernek minden kérés alkalmával. A böngészők általában egyszerű szöveges fájl(ok)ban tárolják a sütiket (sütifájlok), így egyes sütik a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek lesznek.

A weboldal milyen sütiket és mire használ?
Oldalainkon használt sütiket a következő kategóriákba soroljuk:

1. Feltétlenül szükséges sütik
Ezek a sütik szükségesek honlapunk böngészéshez, funkcióinak használatához és az oldalon elvégzett műveletek megjegyzéséhez. Mindig csak az adott látogatás alatt érvényesek, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről.

2. Teljesítmény méréséhez szükséges sütik
Weboldalunkat Google Analytics sütikkel elemezzük, hogy portálunkat a látogatói szokásoknak megfelelően fejleszteni és javítani tudjuk. Fontos, hogy ezek a sütik nem tudják és nem is akarják konkrétan beazonosítani a látogatókat. További információt itt olvashat róluk.

3. Funkcionális sütik
Megkönnyítik és élvezetesebbé teszik Önnek a weboldal használatát.

4. Célzó vagy hirdetéshez használt sütik
Ilyenkor a sütik bizonyos tartalmát megosztjuk egy harmadik féllel akinél hirdetünk. Pl. Google hirdetés esetén a Google-val. (bármikor letilthatja ezt a funkciót).
Céljuk, hogy olyan információkkal találkozzon a látogató, amelyek számára érdekesek vagy fontosak lehetnek. Ezek a sütik szintén nem tudják konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet csak részben rögzítik).
Mik azok a harmadik feles sütik?
Oldalainkon más weboldalak linkjeit vagy ikonjait is megtalálja pl. Facebook Like gomb, YouTube videó linkje, Twitter-oldal ikonja stb., melyre kattintva az adott oldalra irányítja a látogatót. Ezek az oldalak is használnak sütiket, amelyekre a vonatkozó szabályokat az adott oldalakon találja. A weboldal nem felelős más külső weboldalak tartalmáért, működéséért és nem ellenőrzi a harmadik felek oldalait.
Ezeket a sütiket csak bizonyos aloldalak látogatásakor küldjük el, és csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk velük.
Weblapunk a Google AdWords remarketing sütijeit is használja, hogy a látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó oldalakon is a számukra releváns hirdetésekkel érje el. Ezeket a sütiket a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le, a Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről pedig ide kattintva olvashat.
Hogyan értesítjük a látogatókat, és hogyan kérjük hozzájárulásukat a sütik használatához?
Első látogatáskor a weblapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy az oldal azt itt megismerhető sütiket használja, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet.
Hogyan ellenőrizheti / törölheti / távolíthatja el a sütiket?
A weboldalak megfelelő és felhasználóbarát működése érdekében a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja a sütiket.
Fontos tudnia, hogy néhány, vagy az összes süti tiltása/eltávolítása esetén – amit a böngészője beállításai között bármikor megtehet -, megváltoztathatja a weboldal működését, amely számítógépe többi felhasználóját is érinteni fogja.
A legnépszerűbb böngészők sütikkel kapcsolatos beállításairól az alábbi linkeken olvashat
Google Chrome; Firefox; Microsoft Internet Explorer 8; Microsoft Internet Explorer 9; Microsoft Internet Explorer 10; Microsoft Internet Explorer 11;Safari
Egyes böngészők a biztonsági szintek állításával teszik lehetővé a sütik korlátozását.
További információk a sütikkel kapcsolatban:
Általános tájékoztató: http://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-süti
A Google Adatvédelmi irányelveit itt találja: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/

Adatkezelési Tájékoztató: About Me
bottom of page